Kies een categorieNatuur


Volkerakzoommeer

Het blauwalgenprobleem in het Volkerak-Zoommeer is de aanleiding voor een brede planstudie: hoe komen we tot een duurzame verbetering van de waterkwaliteit in het gebied? Dit project kent drie fasen: verkenning, planstudie en realisatie. De Verkenning is in 2003 afgerond met een overzicht van kansrijke oplossingen voor het Volkerak-Zoommeer op de lange termijn (2030 Ė 2040).
Volkerakzoommeer


Leidraad kustherstel RIKZ

Op weg naar ecologisch herstel. De Nederlandse kustzone is door de uitvoering van het Deltaplan ingrijpend veranderd. Door de aanleg van dammen, dijken en waterbouwkundige werken zijn veel natuurwaarden verdwenen of aangetast. Zo zijn kwelder- en schorarealen sterk achteruitgegaan, wordt vismigratie sterk bemoeilijkt en zijn zoet-zoutovergangen en rust- en broedgelegenheid voor kustbroedvogels nagenoeg verdwenen.
RIKZ


Nationaal Park Oosterschelde

Nationaal Park Oosterschelde, een dynamische wereld van wind en water, schorren en slikken. Elke dag is er iets nieuws te ontdekken dankzij het wisselende spel van weer, wind en getij. Het soortenrijke zoute zeewater vormt samen met de omringende brakwatergebieden zeer waardevolle natuur. Duizenden vogels vinden er ruimte om te eten, te rusten en te broeden. Bijzondere planten en dieren hebben onder water, in de bodem of in de aangrenzende gebieden een plekje gevonden.
Nationaal Park Oosterschelde


Het Verdronken Land van Saeftinghe

Het Verdronken Land van Saeftinghe is een getijdengebied aan de uiterste oostkant van Zeeuws-Vlaanderen op de grens met BelgiŽ enkele kilometers stroomafwaarts van Antwerpen in het estuarium van de Schelde. Het gebied heeft een oppervlakte van 3484 hectare dat grenst aan het water van de Westerschelde. Ongeveer 70% van dat oppervlak is begroeid met schorplanten. De rest bestaat uit zandplaten, slikken en geulenstelsels.
Saeftinghe


Het Zeeuws Landschap

Het Zeeuwse Landschap zorgt ervoor dat door een actief terreinbeheer de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden in stand blijven of worden hersteld. Dat vraagt om een zorgvuldige aanpak die van gebied tot gebied kan verschillen.
Het Zeeuws Landschap


Orisant

Een verdronken eiland in de Oosterschelde en hoe Noord Beveland is ontstaan
Orisant