Is de 3000 ha ontpolderen tot 2030 echt van de baan, zoals minster Verburg van LNV ons wil doen geloven?

In de PZC van dinsdag 26 januari stond te lezen dat het ontpolderen van nog meer hectaren niet nodig is, ondanks de nog altijd vernoemde 3000 ha. Hoe zit dat? Worden de Zeeuwen wederom blij gemaakt met een dode mus?  PZC artikel 26 januari 2010 ...
In de krant van Agrarisch Dagblas Nederland stond op 18 februari 2010:

Lees verder...

Euforie of geen euforie over het besluit de Hedwigepolder te behouden

Wil de PZC twijfel zaaien? Stichting De Levende Delta heeft vertrouwen in het commentaar uit Brussel. We wachten rustig hun reactie af.

Lees verder...

Uit: "Tijdschrift voor Waterstaat Geschiedenis", 18e jrg., no. 2, dec. 2009

"De Westerschelde, natuurlijk?" door Wil B.P.M. Lases en Adriaan M.J. de Kraker.

Lees verder...

Het PZC interview (29-12-2008) met M. Hemminga, dir. van Stichting Het Zeeuws Landschap bekommentarieerd door L. van Melle

Op de website van Leendert van Melle staat een interessant dubbelartikel over Saeftinghe.
Zie hiervoor: krantenartikel PZC

Een zeer lezenswaardig artikel...... (april 2008)

170 Jaar vrije vaart op de Schelde
Het Tractaat van 1839 en “wat ons bindt en wat ons scheidt”
door Doeke D. Roos (april 2008)
Geen partijdig betoog, maar slechts een verhelderen naar beide zijden, opdat Belgen en Nederlanders tot een nauwere samenwerking zullen komen, zegt de auteur.

© Foto containerschip Maersk: Arnold de Brouwer

Een reactie op het artikel (februari 2008)

Perkpolder ontpolderd voor kustbescherming en natuur
In Technisch Weekblad dd.16.02.2008
door Ir. W.B.P.M. Lases
Inhoud: kritische kanttekening bij het landinwaarts brengen van de dijken bij Perkpolder met als gevolg een brak water gebied in een voorheen zoet water omgeving en doorsijpelen van zout kwelwater in omringende polders. Niet iets waar boeren zich op verheugen.

Lees verder...

Natuurplan middengebied Westerschelde

In de PZC van ma 1 september 2008 staat dat gedeputeerde Hamelink de verwachting heeft om het Natuurplan voor het middengebied van de Westerschelde dit najaar gereed te hebben.

Lees verder...

Teleurstelling (december 2007)

Een brief van de heer J. Hoogendoorn, vogelliefhebber, over het standpunt van de Vogelbescherming t.a.v. de verdieping van de Westerschelde.

Lees verder...

Saeftinghe, een alternatief (mei 2006)

Een studie door Frank Kuijpers, afdeling ZLTO Hulst, mei 2006

Lees verder...