Nieuws

24 september 2019

Brief verdroging Provincie Zeeland

09 januari 2013

TROTS op nieuwe folder

Stichting De Levende Delta komt met een nieuwe folder.
Lees 'm goed en geef door, zo veel u kan...

Download de folder

Reactie op Regeerakkoord "Vrijheid en Verantwoordelijkheid", 20-10-2010

Stichting De Levende Delta heeft een brief gestuurd aan het Ministerie van Algemene Zaken, waarvan cc's naar alle fracties van de Tweede Kamer, de leden van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Zeeland en nog enkele andere ministeries.

Reactie op plannen Kustlaboratorium, 17-05-2010

Stichting DLD heeft een brief gestuurd waarin wordt betreurd dat plannen voor ontwikkeling van een Kustlaboratorium door Het Zeeuws Landschap samen met de Stichting Zeeuwse Tong onder meer buiten het gezichtsveld van de mogelijke inspraak mogelijkheden plaatsvinden. Zie verder inhoud brief.

Reactie op Veilig, Veerkrachtig, Vitaal, het ontwerp-uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2010 - 2015

Stichting De Levende Delta stuurde op 1 juni 2010 in een uitgebreide brief met bijlagen haar reactie aan het Programmabureau Zuidwestelijke Delta in Middelburg.

Reactie op Voorontwerp Rijksinpassingsplan Hertogin Hedwigepolder, 13-03-2010

Stichting De Levende Delta stuurde half maart haar reactie naar het ministerie van LNV, Directie Regionale Zaken te Eindhoven.

Reactie op Ontwerp-MER Volkerak-Zoommeer, 29-03-2010

Stichting De Levende Delta stuurdehaar reactie aan Rijkswaterstaat te Middelburg en ontving een bevestiging van ontvangst.

Inspraakreactie op startnotitie MER Waterkeringen Perkpolder, 20-04-2010

Stichting De Levende Delta stuurde haar reactie op de startnotitie aan Provincie Zeeland, Directie Ruimte, Milieu en Water te Middelburg.

Commentaar op Startnotitie M.E.R. Aanpassing waterkering Perkpolder door Wil Lases (3 april 2010).

Een aanpassing van de waterkering betekent hier het binnenwaarts verleggen van zeedijken en een andere dijkenstructuur. Een reactie van Wil Lases.
 Deel dit