Nieuws

24 september 2019

Brief verdroging Provincie Zeeland

09 januari 2013

TROTS op nieuwe folder

Stichting De Levende Delta komt met een nieuwe folder.
Lees 'm goed en geef door, zo veel u kan...

Download de folder

Geen twijfel aan het wetenschappelijk karakter van Deltares Rapport.......

Wetenschappelijk gehalte van Deltaresrapport door experts onderschreven

Nieuwsbericht | 20-01-2012

Een review door 2 internationale experts op het gebied van estuariene natuur wijst uit dat er geen enkele twijfel bestaat aan het wetenschappelijk gehalte van het Deltaresrapport ‘Natuurherstel in de Westerschelde´.

Op basis van dat rapport heeft het kabinet in juni 2011 het besluit genomen om niet de Hedwigepolder onder water te zetten, maar op andere wijze de natuur in de Westerschelde te herstellen. Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft de experts om de review gevraagd om twijfels weg te nemen bij Eurocommissaris Potocnik van Milieu.

Natuurherstel in fasen
Het natuurherstel in de Westerschelde moet gefaseerd vorm krijgen door een aantal buitendijkse maatregelen in de Westerschelde (fase 1), door het ontpolderen van de Schorer- en Welzingepolder bij Vlissingen (fase 2) en eventuele binnen- of buitendijkse maatregelen elders in het Westerscheldebekken (fase 3). Deze maatregelen worden wetenschappelijk onderbouwd in het Deltaresrapport.

Review
Twee internationale experts, Dr Harro Heyer van het Duitse Bundesanstalt für Wasserbau en Professor Justus van Beusekom van de Universiteit Hamburg, hebben in een review de bevindingen van het Deltaresrapport onderschreven. Staatssecretaris Bleker trekt de conclusie dat op geen enkele wijze getwijfeld kan worden aan de wetenschappelijke onderbouwing van het kabinetsbesluit: ´Nederland geeft op correcte en juiste wijze invulling aan de verplichtingen op basis van de Vogel- en habitatrichtlijnen.´

‘Hardnekkig misverstand’
Eurocommissaris Potocnik heeft in het najaar 2011 het kabinet gevraagd om een nadere wetenschappelijke onderbouwing van de Nederlandse plannen tot natuurherstel in de Westerschelde. In een brief, die staatssecretaris Bleker op 20 januari 2012 namens de Nederlandse regering aan de Eurocommissaris stuurt, gaat hij in op de in zijn ogen onjuiste beelden die de Commissie heeft van de kabinetsaanpak van het natuurherstel in de Westerschelde. Zo noemt hij het een ‘hardnekkig misverstand’ dat er geen natuurcompensatie meer mogelijk zou zijn voor de Westerschelde Container Terminal (WTC) die aanvankelijk gepland was in de beide polders bij Vlissingen. ´Dat is niet aan de orde, er blijft een expliciete toets of en welke maatregelen genomen moeten worden, mocht de WTC worden gerealiseerd.´

Verder wil Nederland de indruk wegnemen dat het natuurherstel vertraagd wordt door de gekozen aanpak. In tegenstelling tot de aanname, kunnen fase 1 en 2 grotendeels gelijktijdig worden uitgevoerd, verwacht wordt dat beide projecten in respectievelijk 2013 en 2014 kunnen beginnen. Aan Deltares is inmiddels de opdracht verstrekt om de randvoorwaarden in beeld te brengen die nodig zijn voor de inrichtingsmaatregelen bij de buitendijkse locaties. Ontpoldering van de Hedwigepolder zou niet voor 2015 te realiseren zijn geweest, omdat er nog geen Rijksinpassingsplan is. Vaststelling daarvan zou ongetwijfeld ernstige vertraging op hebben gelopen vanwege juridische procedures.

‘Samenhangende aanpak’
Tot slot stelt de Nederlandse regering dat de karakterisering door de Commissie van fase 3 het beeld oproept van een open einde. ´Het is geen open einde, het is een sluitstuk´, zegt staatssecretaris Bleker. Hij licht in de brief toe dat fase 3 pas kan worden uitgewerkt na monitoring van de resultaten die worden geboekt door realisering van fase 1 en 2. Maar de Nederlandse regering beschouwt fase 3 als een ‘onlosmakelijk onderdeel van een samenhangende aanpak’ waar ook financiële middelen voor zijn gereserveerd. ´Ik wijs erop dat het Deltaresrapport gebieden in het Westerscheldebekken aanwijst die bij elkaar wel kunnen oplopen tot 500 hectare, terwijl de herstelopgave 300 hectare is. Wij hebben als regering liever buitendijkse maatregelen, maar als het nodig is schuwen we binnendijkse maatregelen niet. Alle door Deltares aangedragen gebieden kunnen voor uitvoering in aanmerking komen. Hieruit blijkt dat Nederland altijd aan de internationale verplichtingen kan voldoen´, aldus Bleker.

Een afschrift van de brief aan Eurocommissaris Potocnik van Milieu is verzonden naar de Tweede Kamer.

Terug


Deel dit