Donateursvergadering 7 april 2008 in Heinkenszand

Verslag donateursbijeenkomst, 7 april 2008 te Heinkenszand

Opening
Voorzitter Ventevogel heet iedereen hartelijk welkom en is blij met de grote opkomst. Speciaal welkom aan de heer Axel Buijze, diplomaat, vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in Nederland in Den Haag.

Afwezig met kennisgeving: Geleijnse, Mol, Roos, Rottier, de Groot, de Wit.
Aanwezig: circa 45 donateurs

Agendapunt 1. Stand van zaken

Commissie Nijpels zal in het najaar rapport uitbrengen. In hoeverre ze ons alternatief "Beau Dredge" in Saeftinghe gebruiken is de vraag.
In feite zou Het Zeeuws Landschap ook enthousiast moeten zijn, vanwege de slechte kwaliteit van de schorren. Het Waterschap Zeeuws Vlaanderen heeft ook naar buitendijkse compensatie gekeken en ziet voldoende ruimte om buitendijks te compenseren.
De 2e Kamer commissie V&W is naar Zeeland geweest en bracht o.a. bezoek aan Hedwigepolder.
Mw. Roefs (PvdA) en dhr. Koppejan (CDA) zien onzinnigheid van ontpoldering in.

Provinciebestuur heeft ingezien dat de Levende Delta geld nodig heeft. Enerzijds om kennis aan te schaffen anderzijds voor uitvoerend werk, maar geeft vooralsnog een zeer klein deel van onze begroting 2008. In 2009 moeten we opnieuw een aanvraag indienen.
Onze doelstelling, het leefbaar houden van de provincie Zeeland is door ontwikkelingen in de mosselsector urgenter dan ooit. Wij moeten een grote inspanning doen om op bestuurlijke niveaus natuurontwikkeling alleen niet als enig uitgangspunt te doen zijn.
Met circa 250 donateurs zijn we redelijk tevreden, maar een groter aantal daadwerkelijke betalende leden zou gewenst zijn.

De vernieuwde website staat er prima op: zie www.delevendedelta.nl

Diverse opmerkingen en vragen worden door de aanwezigen gesteld:
- Hoe zit het op het Duitse Wad met de Vogel- en Habitat richtlijn? In Natura 2000 zijn in Nederland 162 natuurgebieden aangewezen en in Frankrijk slechts 24!
De vele nieuwe natuurgebieden, die onder ontpoldering vallen o.a. Biesbosch, Wieringermeer, Flevopolder (enige duizenden hectares) zijn veelal domeingronden.
- Hoe worden milieuclubs in Zeeland gesubsidieerd?
- Comité “Nieuwe Natuur? Nee” heeft een bijeenkomst gepland en DLD uitgenodigd aanwezig te zijn. Bestuurslid de Visser gaar er naar toe.

Agendapunt 2: voordracht Axel Buijze

Dhr. Buijze houdt een boeiend, helder en vooral eerlijk betoog en geeft veel inzicht in situaties en feiten. Hij heeft een historische terugblik geschetst over de verwevenheid tussen Vlaanderen en Zeeland, waarbij de Westerschelde altijd de bindende factor is geweest.
Hij benoemt Vlaanderen nu als “gijzelaar” van het Verdrag en geeft daar uitleg over. De oorzaak is de tegengestelde belangen van groeperingen in Nederland. Benadrukt werd dat er onvoldoende netwerk is tussen de Zeeuwen en de Vlamingen en de haven van Antwerpen. Hij pleitte voor intensivering van grensoverschrijdende contacten. Vlaanderen heeft veel belang bij "ontpolderen", maar geen invloed. Deze ligt bij de Nederlandse regering in Den Haag. De "schuld" van de Schelde- verdragen legt hij bij de Nederlandse ambtenaren, c.q. Nederlandse politiek. Wensen en waarschuwingen zijn voortdurend onderweg op provincie en rijksniveau.
Botsende belangen van loodsdiensten en de samenwerking over veiligheid van transport zijn onderdeel van het verdrag en daarom lastig open te breken.
Door druk van grote rederijen in Antwerpen en gesloten contracten onderling is België, eind december 2007, enigszins provocatief begonnen met ontpoldering en verdieping. De alternatieven van de DLD worden nauwgezet gevolgd zonder er uitspraak over te doen.
Hoe verder: ontwikkel een beter netwerk Vlaanderen - Zeeland. Vlaanderen en Antwerpen willen graag een duurzamere relatie met Zeeland; ook op gebied van onderwijs, toerisme en gespecialiseerde zorg. "Zorg dat je elkaar nodig hebt." De mosselsector zou een campagne in Vlaanderen kunnen opzetten. Probeer de grens even "weg te gommen" en kijk naar de kansen, die er over en weer zijn.

Het boeiende verhaal van de heer Axel Buijze ontlokte veel emotionele vragen en discussies .

Sluiting
De voorzitter dankt de heer Buijze hartelijk voor zijn presentatie. Hij concludeert dat dit veel stof heeft opgeleverd, waarmee wij volop aan het werk kunnen.

Terug


Deel dit