Donateursvergadering 21 mei 2007 in Heinkenszand

Donateursvergadering 21 mei 2007
Plaats: De Stenge, Heinkenszand

1. Opening
Voorzitter Ventevogel heet iedereen hartelijk welkom en is blij met een opkomst van bijna 50 personen. Afmeldingen van de heren Van Ginkel, Eversdijk en De Groot.

2. Nieuwe bestuursleden
Voorzitter stelt mw. A. van der Have voor als nieuw bestuurslid. De Raad van Advies zal verder opgetuigd worden. Ook de heer Baecke, direct belanghebbende Hedwigepolder, is toegevoegd aan het bestuur.

3. Medelingen
Het doel van deze bijeenkomst is de donateurs in beslotenheid van de vergadering bij te praten. Na afloop van het jaar 2007 komt verslag op de site.

Het bestuur heeft nauw overleg met Provincie gevoerd. We stellen pogingen in het werk om het Provinciebestuur een draai te laten maken. Ook zou het hele proces rond de Scheldeverdragen nog eens tegen het licht gehouden moeten worden. De Provincie heeft ons uitgenodigd april 2007, waarin DLD het standpunt van “vrijwilligheid” niet losgelaten heeft.
Aan de Commissie Maljaars hebben we zes alternatieven aangeboden. Het lijkt op korte termijn geen bruikbaar alternatief te zijn.
Het Rijk heeft zich gecompromitteerd door een handtekening onder het verdrag te zetten. De Rijksprojectenprocedure wordt lastig voor de minister van LNV, omdat draagvlak hiervoor in de Tweede Kamer en in Zeeland ontbreekt.
In de Commissie Water van de Provincie lijkt ook de PvdA om te zijn door alleen onder “vrijwilligheid” te ontpolderen.

4. Vragen en opmerkingen
Diverse vragen / opmerkingen worden door aanwezigen gesteld en ingebracht:
M.J. Vinke: Geef niets weg aan de onderhandelingstafel. Bij de evaluatie over vier jaar is nog steeds onzekerheid troef; de 3000 ha zijn nog niet van tafel. Blijf achter “vrijwilligheid” staan.
P. van der Maas: Niet alles is mis in Zeeland; er gebeuren ook goede zaken. Nuancering is belangrijk.
Ir. P. Hupkes: Rijkswaterstaat (RWS) is al bezig met plannen voor het milieu. De ambtenaren gaan ook gewoon door. Wie vertegenwoordigt ZMF nu eigenlijk?
J. de Winne: Het Zwin, een kleine gedeelte ervan, dreigt ook ontpolderd te worden. Overleg met Belgie vindt plaats. Er zijn reeds 7500 handtekeningen verzameld.
J. Legemaate: we moeten alle grond, die nu onder water gezet is / wordt er bij betrekken. Denk bijvoorbeeld aan plan Tureluur op Schouwen.

5. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en steun en kijkt terug op een goede en levendige bijeenkomst.

Terug


Deel dit