Donateursvergadering 27 oktober 2009 in Heinkenszand

Verslag van de donateurbijeenkomst op 27 oktober 2009 in De Stenge in Heinkenszand

Opening
De voorzitter, de heer J.J. Geleijnse, opent de bijeenkomst met een hartelijk welkom aan de ongeveer 60 aanwezigen. Het bestuur is verheugd over het feit dat velen, waaronder ook verschillende niet donateurs en zelfs enkelen uit de verre Gelderse-Achterhoek de weg naar Heinkenszand hebben weten te vinden. In het bijzonder heet hij mevrouw Judith Floor welkom. Na het huishoudelijk gedeelte van deze donateurbijeenkomst zal zij een presentatie geven naar aanleiding van haar recente Master scriptie aan de Universiteit van Wageningen met als titel:

 “Ontpolderen langs de Westerschelde. Invloed van regionale actoren en legitimiteitproblemen in het beleidsproces 2005-2009”.

Zij heeft daarin het beleidproces rond de 600 hectare natuurherstel in het Westerschelde gebied in de betreffende periode geanalyseerd. Het is gebleken dat er, afhankelijk van iemands belang en rol in het proces, veel verschillende perspectieven zijn op wat er is gebeurd.

Bij het secretariaat is bericht van verhindering binnengekomen van de Commissaris van de Koningin mevrouw Peijs, de Colleges van B&W van Sluis en Terneuzen, en van de heren Gerard Geelhoed uit Noord-Beveland, De Groot uit Tholen, gedeputeerde Van Heukelom, Ad Lijmbach uit Borsele, Dennis Steijaert uit Hulst en Jaap Ventevogel uit Vlissingen.

 

Verslag van de donateurbijeenkomst op 17 maart 2009
Dit verslag is met de uitnodiging voor deze bijeenkomst aan de donateurs meegestuurd. Er zijn geen op- of aanmerkingen en ook inhoudelijk roept het verslag geen vragen op.
Met dank aan de samensteller, de heer Franken, wordt het verslag vastgesteld.

Ingekomen stukken

Behalve de al eerder genoemde berichten van verhindering zijn er geen ingekomen stukken.
 
Verslag van de activiteiten en wetenswaardigheden van het afgelopen half jaar
De voorzitter noemt hierbij de volgende punten en geeft daarop nog een nadere toelichting.
-     Uitnodigingen voor deze donateurbijeenkomst zijn gestuurd aan alle bestuursleden,
      donateurs, sponsoren, leden van Provinciale Staten; leden gemeenteraden in   Zeeland;
      besturen/management van Het  Zeeuwse Landschap, Zeeuwse Milieu Federatie en
      ZLTO, Wil Lases en mevr. Van Rees.
      Een persbericht hierover is uitgegaan aan Omroep Zeeland, PZC, BN De Stem en alle
      huis- aan- huisbladen. Daarin stond o.a. dat iedereen welkom is.
-     De activiteiten direct voorafgaand aan het roemruchte kabinetsbesluit van 19  
       april 2009;
-     De uitnodiging voor en de afstemming met ZLTO over het verzoek om samen met
      andere organisaties (indirect) betrokken te worden bij het “Overleg buitendijks
      schoraanleg in de Westerschelde”. De contacten die daarop gevolgd zijn.
-     Kennisname van de uitspraak van de Raad van State van 28 juli 2009; naar aanleiding
      daarvan ondernomen acties w.o. (binnen de netwerken) beïnvloeding van de politiek
      mede n.a.v. de rapportage van het consortium o.l.v. de Grondmij.; aanwezigheid bij
      plenaire debatten in de 2e Kamer, kennisname van het teleurstellende Kabinetsbesluit;
      PZC-debat en de recente extra vergadering van GS-Zeeland.
-     Afwikkeling subsidietoezegging provincie Zeeland na aanvankelijke “ruis”. Voorwerk
      voor begroting 2010 mede met het oog op indiening nieuwe subsidieaanvraag bij de
      Provincie
-     Actualisering Beleidsplan met initiatieven tot verdere profilering naar buiten.
      -     Deelname aan de Klankbordgroep MER Waterberging Volkerak-Zoommeer.
      -     Aangemeld voor deelname aan de Adviesraad van de Stuurgroep Zuidwestelijke
       Delta (voorheen DeltaRaad). Verzoek nog niet ingewilligd.
 -     Officieel onderschrijven brief Regenboogcoalitie aan staatssecretaris Huizinga over
       diverse belangrijke aspecten voor de Zuidwestelijke Delta w.o. het Volkerak-
       Zoommeer, waterkwaliteit Grevelingen, toepassing Europees beleid dat rekening
       houdt met de dynamiek van de Deltawateren.
 -    Diverse mutaties in donateurbestand. Diverse nieuwe donateurs maar helaas ook
      behoorlijk wat aangezegde opzeggingen i.v.m. niet betalen donateurbijdrage(n). Plan
      voor intensiveren donateurwerving. De aanwezigen worden oproepen donateurs aan te
      dragen.
 -    Nadere oriëntatie op problematiek plan Waterdunen en plan Perkpolder.
 -    Per 01-01-2010 verhoging donateurbijdrage naar € 30,- of meer.
 -    Overwegen  specifieke activiteiten nu door politiek Den Haag opnieuw tot besluiten is
      gekomen waarvoor in Zeeland echt elk draagvlak ontbreekt. Zo wordt er gedacht aan
      het  uitwerken van een Steunfonds; het eventueel gaan organiseren van een
      informatief referendum rond de komende gemeenteraadverkiezingen; het aanvechten
     van de conclusie uit de Grondmij-rapportage; het voorlopig even niet thuis zijn voor
     natuur- en milieuorganisaties, ook niet als dat gericht zou zijn op herstelpogingen van
     het maatschappelijke debat o.l.v. bijv. de provincie. Ondanks de forse kritiek op het
     handelen en nalaten van de provinciale en landelijke politiek zal toch gezocht blijven 
     worden  naar mogelijke openingen. In elk geval moet de 3000 hectare discussie
     definitief van tafel; een mogelijk juridische procedure.
     Het accent zal wat Stichting De Levende Delta betreft sterk gaan liggen op het
     nastreven van echt duurzame oplossingen voor de lange termijn.
 
Rondvraag
In reactie op een desbetreffende vraag wordt aangegeven dat het beoogde (juridische-/morele) Steunfonds zich zal richten op alle met ontpoldering bedreigde gebieden/personen waarvoor dat gewenst is.
Het bestuur wordt erop geattendeerd dat ontpolderen ook het vertrek van mensen uit de betreffende regio naar elders zal inhouden. Provincie en Rijk studeren op de gevolgen van de  krimp die zich al als gevolg van de autonome demografische ontwikkelingen voor doen. Aanbevolen wordt om daarover ook als Levende Delta mee gaan mee te gaan denken.
 
 
PowerPoint presentatie door mevrouw Judith Floor over het thema:
 
“ Ontpolderen langs de Westerschelde. Invloed van regionale actoren en legitimiteitproblemen in het beleidsproces 2005-2009”.
 
Naar aanleiding van de inleiding werden er door de aanwezigen veel vragen aan mevrouw Floor gesteld en ontspon zich een levendige en erg interessante discussie.
Zowel de PowerPoint presentatie als de inleiding van mw. J. Floor kunt u bekijken op onze site   www.delevendedelta.nl/Informatie/Lezingen en voordrachten
 
Met een dankwoord aan mevrouw Floor voor haar interessante verhaal, sluit de voorzitter de bijeenkomst en wenst iedereen wel thuis.
 
J.F.J. Franken
Secretaris

 

Terug


Deel dit