Donateursveradering 17 maart 2009 in Heinkenszand

Verslag van de donateurbijeenkomst op 17 maart 2009 in De Stenge te Heinkenszand.

1.    Opening
De heer Geleijnse opent als nieuwe voorzitter de bijeenkomst met een hartelijk welkom aan de ongeveer 50 aanwezigen. Hij stelt de heer Franken voor die op 1 september 2008 de functie van oud-secretaris de heer De Landgraaf heeft overgenomen.
In het bijzonder heet hij de heer Ir. W. Lases uit Tiel welkom. Na het huishoudelijk gedeelte van deze donateurs bijeenkomst zal de heer Lases een presentatie geven over “De ontwikkelingsgeschiedenis van de Westerschelde en de huidige ontpolderingskwestie” .
Bij het secretariaat zijn bericht van verhindering binnengekomen van de heren Geelhoed uit Noord-Beveland, Steijaart uit Hulst, De Kunder uit Reimerswael, Van der Maas uit Kortgene, Bierens uit Schouwen-Duiveland, Schuurman Hess uit Kats en van het management van de ZMF.

2.    Verslag van de donateurbijeenkomst op 7 april 2008
Dit verslag is met de uitnodiging voor deze bijeenkomst aan de donateurs meegestuurd.
Er zijn geen op- of aanmerkingen en inhoudelijk roept het verslag geen vragen op.
Met dank aan de samensteller, de heer De Landgraaf, wordt het verslag vastgesteld.

3.    Ingekomen stukken
Behalve de al eerder genoemde berichten van verhindering zijn er geen ingekomen stukken.

4.    Jaarverslag 2008 van de Stichting De Levende Delta
Het jaarverslag is eveneens bij de uitnodiging voor deze bijeenkomst aan de donateurs toegestuurd. Naast dit jaarverslag is er een financiële verantwoording over 2008 opgesteld. Deze stukken zullen aansluitend aan deze vergadering aan de provincie Zeeland toegestuurd worden in het kader van subsidieverantwoording.
De voorzitter neemt het Jaarverslag 2008 in hoofdlijnen door en gaat daarbij m.n. in op:
- de voortgang in de uitvoering van het Beleidsplan 2007-2010 (hierbij geeft hij aan dat er
 momenteel gewerkt wprdt aan een actualisering ervan);
- bestuursmutaties;
- activiteiten, zoals informatie van- en communicatie met de donateurs en sponsoren. Gewezen wordt op website, Nieuwsbrief en de ondersteuning van de publieksacties door Redt onze Polders;
- toelichting op de (gedeeltelijke) honorering van de subsidieaanvraag bij de provincie Zeeland;
- de werkzaamheden die gericht waren en zijn op de advisering van de Commissie Natuurherstel Westerschelde (beter bekend als de Commissie Nijpels), en politiek Den Haag, om tot alternatieven voor ontpoldering te komen;
- de resultaten van het periodieke bestuurlijke overleg met de provincie Zeeland en van de contacten met andere groeperingen en organisaties waarvan m.n. die met het Comité Redt onze Polders en de ZLTO worden genoemd;
-  belangrijke ontwikkelingen zoals het Rapport van de Commissie Veerman, Natura 2000 Kaderrichtlijn Water, Stroomgebiedbeheerplan Schelde, Ontwerp-planherziening omgevingsplan Zeeland (Europese Kaderrichtlijn Water 2010-2015).

Hij besluit zijn toelichting op het jaarverslag met de mededeling dat bij gelegenheid van de Hoorzitting over het rapport van de Commissie Nijpels (Wennen aan de Westerschelde) ten behoeve van de Vaste Commissie van Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer op 19 februari jl.,  ons bestuurslid de heer Schuurman Hess  de visie en mening van Stichting De Levende Delta onder de titel “Het Zeeuwse Ontpolderspook” heeft ingebracht (de tekst wordt aan de aanwezigen uitgereikt). Het wachten is nu op de uiteindelijke beslissing van minister Verburg.
Hij bedankt iedereen voor de (financiële)steun in het afgelopen jaar. Zonder de grote betrokkenheid van velen, was het zeker niet mogelijk geweest om met het dossier “alternatieven voor ontpoldering” een positief resultaat te bereiken. Daar ziet het nu wel naar uit!

5.    Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Diapresentatie door de heer Ir. W. Lases over de “Ontwikkelingsgeschiedenis van de Westerschelde en de huidige ontpolderingskwestie”.
De voorzitter introduceert de heer Lases als een deskundige waterbouwer die zich bijzonder met het wel en wee van Zeeland en in het bijzonder dat van de Westerschelde en de (culturele)waarden van het Zeeuwse landschap betrokken voelt.
De heer Lases houdt een boeiende inleiding aan de hand van dia’s van kaartmateriaal e.d. De beelden geven een goed beeld van de geschiedenis van de Westerschelde. Via dit historisch inzicht maakt hij ons duidelijk waarom, zijns inziens, ontpoldering in het algemeen en in ‘t bijzonder van de Hedwigepolder, voorkomen moet worden.

Zowel de diapresentatie als de inleiding van de heer Lases kunt u inzien op onze site www.delevendedelta.nl

Met een dankwoord aan de heer Lases voor zijn interessante verhaal, sluit de voorzitter de bijeenkomst en wenst iedereen wel thuis.

J.F.J. Franken,
Secretaris Stichting De Levende Delta

Terug


Deel dit