Donateursvergadering 20 april 2010 in Heinkenszand

Verslag van de donateurbijeenkomst op 20 april 2010 in De Stenge in Heinkenszand
 
Opening
De voorzitter, de heer J.J. Geleijnse, opent de bijeenkomst met een hartelijk woord van welkom aan de ongeveer 40 aanwezigen. De spreker van vanavond de heer A. Provoost heeft aangegeven pas om ongeveer 20.30 uur aanwezig te kunnen zijn. Na het huishoudelijk gedeelte van deze donateurbijeenkomst zal hij een presentatie verzorgen over “De buitendijkse plannen in de Westerschelde van het Waterschap Zeeuws- Vlaanderen”.
Bij het secretariaat is bericht van verhindering binnengekomen van de heren Ewald Baecke, Roland Franken, Peter van Luijk, Rinus Mol, Jan Schuurman Hess en Leen Verbrugge.
 
Verslag van de donateurbijeenkomst op 27 oktober 2009
Dit verslag is met de uitnodiging voor deze bijeenkomst aan de donateurs meegestuurd. Er zijn geen op- of aanmerkingen en ook inhoudelijk roept het verslag geen vragen op.
Met dank aan de samensteller, de heer Hans Franken, wordt het verslag vastgesteld.
Mededelingen en ingekomen stukken
Kort voor de bijeenkomst is de Nieuwsbrief van het Comité Red onze Polders ontvangen met wetenswaardigheden over geplande activiteiten in de komende maanden.
Met goedvinden van de heer Nout de Feijter van dit Comité neemt de voorzitter deze Nieuwsbrief door en roept de aanwezigen op om aan de uitnodigingen die daarin staan  gevolg te geven.
Samengevat:
- Zaterdag 24 april 2010: World Forum, Churchillplein 10 Den Haag, congres CDA, kenbaar maken verontrusting over de veiligheid in Nederland door de aanleg van nieuwe natuurgebieden.
- Dinsadagochtend 11 mei busreis naar zitting 1e Kamer in Den Haag, discussie 1e Kamer met minister Verburg over de gevolgde procedure m.b.t. de ontpoldering van de Hedwigepolder vanaf 13.30 uur.
- Zaterdag 29 mei: “Opendeurdag” met velerlei activiteiten in de Hedwigepolder, van 10.00-16.00 uur.
 
Jaarverslag 2009
Dit jaarverslag is in de vorm van een Nieuwsbrief in januari 2010 aan de donateurs toegestuurd. Naar aanleiding van dit verslag zijn er geen vragen en/of opmerkingen.
De secretaris, de heer Hans Franken wordt met het resultaat gecomplimenteerd.
 
Verslag van de activiteiten en wetenswaardigheden in de periode tussen deze en de vorige Donateurbijeenkomst DLD
- De vorige donateurbijeenkomst was op 27-10-2009.
- De donateurs zijn in het bezit gesteld van het verslag van die bijeenkomst; van het jaarverslag 2009  
  en van de  geactualiseerde "Visie en Missie"november 2009; we zijn er als  het nodig is.
- Gesprek op 14-12-2009 met Programmadirecteur Prof. Joost Schrijnen van de Stuurgroep
  Zuidwestelijke Delta. Voorlopige conclusies: in 1e aanleg lijkt participatie door DLD
  niet passend omdat zij anders dan de leden van de adviesgroep die specifieke activiteit(en)   
  vertegenwoordigen, streeft naar een integrale afweging tussen economie, ecologie
  en veiligheid. Zij willen echter erg graag van de DLD-kennis en denkkracht gebruik maken en de
  inhoudelijke discussie aangaan over vooral het lange termijn programma met het
  Programmabureau.
  Een eerste samenspraak heeft hierover in een bredere opzet plaatsgevonden op 23-03-2010.
  DLD was aanwezig op verschillende werkconferenties van deze Stuurgroep.
- In de periode tussen de vorige en deze donateurbijeenkomst hebben 10 personen hun
  donateurschap opgezegd (de meesten na ontvangst van het betalingsverzoek voor 2010)
  en hebben 11 personen zich als donateur aangemeld.
  Al degenen die in de loop van 2009 ingezonden brieven tegen ontpoldering in de PZC hebben
  geplaatst zijn aangeschreven om DLD ook middels het donateurschap te
  steunen. Ook dit heeft enkele nieuwe donateurs opgeleverd.
- Het financiële overzicht over 2009 begint met een saldo van € 5787,- en eindigt na saldering van  
  inkomsten € 11.486,- (incl. € 5000,- subsidie provincie) en uitgaven € 9118,- in € 8156,- .
- De ontwikkelingen in/rond de Hedwigepolder zijn op de voet gevolgd. Hetzelfde geldt voor de
  aangespannen procedure tegen de verdieping bij de Raad van State. Waar mogelijk en zinvol is
  Gericht actie/initiatief genomen.
- In samenspraak tussen DLD en ZLTO is een lobbynotitie opgesteld n.a.v. de rapportage van het
  Grondmij consortium. Deze is in het circuit gebracht en uiteindelijk ook aan
  de leden van de 2e Kamer beschikbaar gesteld.
- DLD was aanwezig bij het Westerschelde debat in de 2e Kamer op 03-12-2009.
- DLD heeft alle bescheiden m.b.t. het Voorontwerp Rijksinpassingsplan van de
  Hedwigepolder ontvangen; deelgenomen aan informatiebijeenkomsten hierover en
  een formele schriftelijke reactie naar LNV gezonden.
- Er werd periodiek (ondersteunend) overleg gevoerd met het Comité Red onze Polders en door
  aanwezigheid sympathie betuigt met enkele door hen georganiseerde manifestaties zoals de tractor-
  estafette in Zeeuws Vlaanderen en de aardappelactie in Middelburg op 12 maart jl.
- DLD continueerde haar deelname aan de Klankbordgroep MER Waterberging Volkerak-Zoommeer.
- N.a.v. het Ontwerp MER Volkerak-Zoommeer werd een formele schriftelijke reactie ingediend.
- Dit gebeurde eveneens door de Regenboogcoalitie waarbij DLD is aangesloten.
- Kennis werd genomen van de berichten m.b.t. de voorgenomen realisatie van een Kustlaboratorium
  door Stichting Het Zeeuwse Landschap in samenwerking met de Stichting Zeeuwse Tong. Door  
  eerstgenoemde werd DLD uitgenodigd voor een presentatie van het plan en een nadere toelichting
  op 14-04-2010. Er werd door het (bijna) voltallige bestuur aan deelgenomen. Naar aanleiding
  ervan zijn veel kritische vragen gesteld en kanttekeningen geplaatst. Op was op zich een zinvolle
  bijeenkomst die naar beider mening in de toekomst voortgezet zal moeten worden.
  Genoteerd is in elk geval de uitspraak van de heer M. Hemminga dat hij eventuele verdergaande
  ontpoldering als een non-dossier kwalificeert en een eventuele 4e verdieping absoluut
  afwijst.
- N.a.v. de Startnotitie MER Aanpassing Waterkering Perkpolder is een formele schriftelijke reactie
  uitgegaan.
 
Visie en Missie van Stichting de Levende Delta (november 2009)
De voorzitter geeft een nadere toelichting op de geactualiseerde “Visie en Missie” van de Stichting, die als bijlage bij de agenda voor deze bijeenkomst aan de donateurs is meegestuurd. De indruk lijkt zo nu en dan bij individuele personen en/of organisaties te bestaan dat de Stichting zich alleen maar zou bezighouden met zaken die gericht zijn op het zoveel mogelijk voorkomen van de realisatie van voornemens die uiteindelijk tot (gedwongen) ontpoldering zouden kunnen gaan leiden. Haar doelstelling en gerichtheid is echter nadrukkelijk veel breder. Het leek het bestuur goed om dat in een geactualiseerd document nog eens goed aan te geven. Een exemplaar ervan is ook ter kennisname toegestuurd aan diverse personen en organisaties waarmee de Stichting incidenteel of frequent contact heeft.
 Naar aanleiding van dit document, waaraan o.a. mevrouw Verweij-Van der Have een
belangrijk aandeel heeft gehad, worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt.
 
Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
De heer De Groot informeert naar de voortgang in het project Waterberging Volkerak-Zoommeer in relatie met de zorg voor natte voeten bij diverse inwoners van Tholen, bij een eventuele incidentele fors hogere waterstand. Dit zou volgens hen voorkomen kunnen worden door de aanleg van een kleine sluis aan de ingang van de haven. Op zijn vraag of hier al meer over bekend is, schetst de voorzitter kort de actuele stand van zaken en de ontwikkelingen in vele aspecten die daarbij op de korte en langere termijn aan de orde kunnen zijn. Ook geeft hij de mogelijke (koppeling)relaties aan met de Grevelingen en de Waterweg. In de laatste bijeenkomst van de Klankbordgroep is volgens de heer De Visser nogmaals geconcludeerd dat voorzichtig moet worden gehandeld en dat men er goed aan zou doen om zich voorlopig te beperken tot het nemen van niet-spijt-maatregelen zoals het verzorgen van de zoetwatervoorziening voor de landbouw en het zorgen voor voldoende bekading voor hoog waterniveau. Uit de diverse kanttekeningen die o.a. nog door de heren Lases, Minderhout en Schijve bij het plan Volkerak-Zoommeer werden geplaatst blijkt, dat er zeker nog niet eenduidig over wordt gedacht.
 
De heer Schijve maakt melding van de contacten die hij heeft gehad met de heer Cor Scheele over de toxicologische aspecten die bij een eventuele ontpoldering van de Hedwigepolder aan de orde zouden zijn. In het kader van de MER is naar de dreiging van dit aspect in het geheel niet gekeken. Voordat er van de Hedwigepolder een Nationaal Park gemaakt zou worden, zouden er zijns inziens eerst gerichte onderzoeken naar dit aspect gedaan moeten worden omdat de situatie als gevaarlijk voor mens en dier moet worden beschouwd. Hij vraagt daarvoor nadrukkelijk de aandacht van het bestuur. Tevens attendeert hij erop dat 2010 een uiterst cruciaal jaar is voor de Hedwigepolder. Hij suggereert in dat verband om eventueel enige burgerlijke ongehoorzaamheid te gaan organiseren. Ook de heer Van Melle denkt momenteel aan iets in deze richting. Tevens attendeert hij op een brief die de heer Scheele hierover van plan is naar GS en PS van de provincie Zeeland te sturen en stelt voor om deze brief door zoveel mogelijk personen mee te laten ondertekenen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door deze brief als voorbeeld brief aan de donateurs toe te sturen met het verzoek om die getekend naar Middelburg te verzenden.
De voorzitter geeft in reactie daarop aan dat de Stichting er samen met anderen alles aan zal doen om vertragende acties te ondernemen en de mogelijkheden na te gaan dat met een nieuwe regering wellicht ook weer nieuwe kansen ontstaan. Met eventuele burgerlijke ongehoorzaamheid zal de Stichting voorzichtig en genuanceerd omgaan.
Geconstateerd wordt dat het noodzakelijk is om gericht aandacht te (blijven) schenken aan de problematiek van zowel het plan Hedwigepolder als het plan Perkpolder.
 
De voorzitter geeft aan dat de Stichting zeer recent ook een formele schriftelijke reactie heeft uitgedaan op de Startnotitie MER Waterkeringen Perkpolder en zich aan het beraden is op een stellingname m.b.t. het voorgenomen “Kustlaboratorium”-project van Stichting Het Zeeuwse Landschap en de Stichting Zeeuwse Tong. Recent heeft het bestuur kennis genomen van een nadere toelichting op dit plan, op uitnodiging van de directie van Het Zeeuwse Landschap.
 
De heer Rosendaal stelt voor om bijv. via de organisatie Nieuwe Natuur Neen (NNN), in Den Haag te proberen support te mobiliseren voor versobering van de uitgaven voor natuur. Dit zou z.i. passen in de noodzaak van forse bezuinigingen. Door bijv. een halvering van de bijdragen van het rijk aan het plan Waterdunen, zou de haalbaarheid ervan wel eens helemaal op de tocht kunnen komen te staan. In reactie hierop wordt gememoreerd dat de Stichting aangesloten is bij NNN, en vanuit die positie een mogelijk initiatief als het onderhavige automatisch mee zal ondersteunen.
 
Alvorens de heer Adrie Provoost, Projectmanager Zwakke Schakel van het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen het woord te geven, sluit de voorzitter het huishoudelijke gedeelte van de bijeenkomst af, met een woord van dank voor de aanwezigheid en de duidelijk gebleken betrokkenheid bij de activiteiten van de Stichting.
 
Presentatie door de heer Adrie Provoost over “De buitendijkse plannen in de Westerschelde van het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen”.
 
Naar aanleiding van zijn interessante en boeiende presentatie werden er door de aanwezigen veel vragen gesteld en ontspon zich een levendige en uiterst interessante discussie. De onderliggende visie en haalbaarheid ervan wordt door de aanwezigen dusdanig goed en groot gevonden, dat er op werd aangedrongen om er na de komende verkiezingen nogmaals gericht aandacht in Den Haag voor te gaan vragen.
De PowerPointpresentatie die door de heer Provoost werd gebruikt kunt u bekijken op onze site www.delevendedelta.nl
 
J.F.J. Franken, secretaris

Terug


Deel dit