Donateursvergadering 9 maart 2006 in Heinkenszand

Aanwezig: bijna 40 personen, waaronder de PZC ( artikel 10 maart)

Opening: Voorzitter Ventevogel opent de bijeenkomst door iedereen hartelijk welkom te heten. Hij memoreert de voorzitterswissel en schetst het grote belang van een Vitaal Zeeland. De afspraak met de Staten n.a.v. de besluitvorming stond nog open. Derhalve zijn er 4 inleidingen over door ons aangedragen thema’s van de relatie Nationaal Landschap en ontpoldering, de Veiligheidswaarborgen en De Vrijwilligheid.

Van Beveren (CDA)
Korte schets van de historie. CDA was altijd tegen ontpoldering, maar kiezen nu voor de regie en de centen. Nationaal Landschap is geen beperking, maar kan ingepast worden. Veiligheid, maar dat geldt voor alle inleiders, is geen issue, omdat dat voor zichzelf spreekt: moet goed zijn (en dat zal het dan ook wel zijn ). Vrijwilligheid kon wel eens belangrijker punt worden. 300 ha is al aangewezen in de Hedwige- en Prosperpolder; nu nog 300 ha elders.

Woltering (PvdA)
De besluiten zijn genomen, de spelregels zijn bekend. De Staten komen pas bij de MER weer in beeld. LNV doet de Rijksprojectenprocedure; Staten hebben dan wel inspraak. Hij praat nog steeds over een “rivier”. Het Nationaal Landschap moet in de MER bekeken worden en ingepast/ in stand gehouden.
Vrijwilligheid is eindig in de tijd.

Vogelaar (VVD)
Heeft kiespijn van het dossier, maar staat onder invloed van “hogere machten”: HSL, België, Antwerpen, Brussel. Ziet frictie tussen WCL en Nationaal Landschap. Voorziet een moeilijke discussie als men in 2010 moet beginnen en de vrijwilligheid dan dus maar 4 jaar zal gelden. Kan een ondernemer ook zelf met natuur beginnen (aqua, zilt)?? Goede vraag.
100% goede vervanging moet voor een boer niet ter discussie staan.

Houmes (SGP)
Is donateur van de Stichting. Heel de SGP worstelt enorm met het vraagstuk. Wijst op vele zwakke schakels in de Walcherse kust, die vele ha’s zullen vragen. Misschien te gebruiken voor moeilijke compensatie natuur ha’s elders. Vindt Veiligheid te gemakkelijk in aannames voor de besluitvorming. Vrijwilligheid was doorslaggevend: maar hoe lang en hoe vaak? Men is heel benieuwd naar de advisering en mening van deskundigen.

De voorzitter schetst het bezoek en het overleg met de Tweede Kamer en de vaste Kamercommissie. Het was geen kabinetscrisis waard kennelijk; vooral mevrouw Snijder (VVD) en SGP/ChristenUnie stelden zich echter kranig op.

Discussie:
Velen maakten gebruik van de gelegenheid om kritische vragen te stellen, enorme onvrede te uiten en grote zorg uit te spreken.
Een (korte) samenvatting:

 • Welke EURO’s zijn er voor de Zeeuwse burger te verwachten? Antwoord; alleen een beetje werk misschien, maar geen centen. Het kost echter ook niets voor de Provincie Zeeland
 • Natuur onttrekt economische (agrarische) activiteit, dus niks geen opbrengsten
 • De Hedwigepolder is geen vrijwilligheid, maar is al in het pakket aangewezen!
 • Een hek om de natuur (Margarithepolder) is geen toegankelijke natuur.
 • Wat is landbouwflankerend beleid? Waar bovenop wordt 1 € per m2 betaald. Gronddruk omhoog bij het zoeken naar vervangende grond?
 • Afgraven is een historische vergissing; er is geen weg terug.
 • Hoe kan je een polder aanwijzen als de basis vrijwilligheid is?
 • Voor de kleine binnendijken moet de grondslag van 15 ŕ 20 meter verbreed worden naar 70 ŕ 100 meter. Dat kan wel eens 100 ha kosten!!! Het Waterschap zegt dat dit aan de landzijde moet gebeuren. Hoe moet dat voor de vele belanghebbenden? Antwoord: ?????????????????? Nooit over nagedacht!!!!
 • Hoe kan een klimaatverandering met stijging van de zeespiegel nou opgevangen met 600 ha? De Politiek wordt in deze niet begrepen door de burger inzake deze draai tegen de wens van de Zeeuwse bevolking in.
 • Natuur van Nationaal Landschap is nieuw item: kan men natuur vervangen door andere natuur?
 • Natuur moet ook onderhouden worden. Is daar rekening mee gehouden en is daar geld voor?
 • Een specialist (25 jaar loods) vertelt van een relatief veilige Westerschelde tot op heden. Maar met 100.000 bewegingen per jaar voor de Rede van Vlissingen, met een moeilijker vaarwater, met hogere vaarsnelheden, met grotere stroomsnelheden en meer gevaarlijk stoffen per schip, is de Veiligheid lang niet meer zo zeker. Hij stelt een bijzonder achteruitgang van de bestaande Marinecultuur vast (verdwijning jonge vis en vogels door de grote stroomsnelheden) De ene cultuur is dood gemaakt en wordt ingewisseld voor een andere. Is dat de bedoeling? Er komen meer dijken, dus meer onderhoud: wie betaalt? Moet de Bocht van Bath verbreed worden en nog veel meer aanpassingen? Is de WCT geen goede optie voor de steeds groter wordende containerschepen?
Sluiting
De voorzitter stelt vast dat het een zinvolle en nuttige uitwisseling van gedachten en meningen is geweest. Hij stelt tevens vast dat er voor de Stichting De Levende Delta nog een lange weg te gaan is. Wij blijven ons maximaal verzetten tegen ontpoldering en alle besluiten en ontwikkelingen hieromtrent zeer alert volgen. Geen dubbele bodems, een acceptabele financiële afwikkeling. We streven ernaar een gesprekspartner te zijn voor een economisch vitaal Zeeland met aandacht voor de kustverdediging en veranderingen in agrarisch gebruik.

Hij bedankt iedereen voor zijn inbreng en aanwezigheid en overhandigt de inleiders een presentje.

Tenslotte deelt hij mee dat vragen en suggesties, bijvoorbeeld via de website, welkom zijn.

Terug


Deel dit