Donateursvergadering 19 september 2005 in Kapelle

De voorzitter heet ruim 100 belangstellenden, waaronder vele donateurs, welkom. Hij stelt dat we niet te negatief mogen zijn, want er is al best wat bereikt t.o.v. de oorspronkelijke plannen (6000 ha).

Hij verwelkomt speciaal de Tweede Kamerleden mevrouw Janneke Snijder van de VVD, de heren Siem Buijs van het CDA, Diederik van Dijk beleidsmedewerker van de SGP en Peter Holtring van de PvdA Provinciale Staten Middelburg. De laatste is invaller, waarvoor hem speciale dank wordt gezegd.

Aan hen worden 5 stellingen voorgelegd:

1.

Antiek verdrag 1839 nog basis van verdieping? : VVD, CDA en SGP zijn tegen; PvdA antwoord hier niet op.

2.

“tot hier en niet verder”?: VVD, CDA en SGP zijn het hiermee eens. PvdA wil koppeling aan natuurlijkheid, veiligheid en toegankelijkheid en hierop verdere beslissingen stoelen.

3.

Compensatie voor niet bewezen milieuschade? SGP is tegen ontpoldering en beschouwt dit als “vloeken in de kerk”voor de Zeeuwen. De motie Van den Berg blijven ze steunen De VVD wil niet ontpolderen zonder draagvlak en steunt genoemde motie. Tevens vinden ze het een zeer inefficiënte besteding van middelen. Het CDA steunt ook de motie Van de Berg, is niet overtuigd van de verplichting volgens de Vogel& Habitat – richtlijn. De PvdA is dat wel en spreekt over kentering van de natuurwaarde.

4.

Is 600 ha ontpoldering onderbouwd? Iedereen wacht op antwoord aan de Staten door Veerman, waarin hij de onderbouwing gaat uitleggen. Vooral CDA benadrukt dat de beslissing bij de Staten zal komen te liggen.

5.

Ontpoldering Hedwigepolder? VVD, SGP en CDA vinden dat dit geen goed plan is en het veel beter en effectiever kan. PvdA wijst op Veerman in Terneuzen ( minstens 600 ha).


Na de pauze ontstaat een zeer levendige discussie. Meer dan 20 personen uiten, ieder op eigen wijze en met eigen argumenten, hun zorg en verontrusting voor ontpoldering en verdieping. Slechts 2 personen van de ZMF en het Zeeuws Landschap zijn voor verdieping en ontpoldering.
Vele onderwerpen komen aan bod:
Veiligheid, CO2-uitstoot, economisch nut, Europese samenwerking, ontwikkeling Antwerpen/Zeebrugge, te verbinden voorwaarden, schaalmodel voor gevolgen, binnendijkse natuur, historisch compensatie enz. enz
De vragen worden door de 4 politici correct en uitgebreid beantwoord, waarbij de stellingnamen niet veel anders komen te liggen dan VVD, CDA en SGP tegen en PvdA voor ontpoldering en verdieping.

De voorzitter leest een brief voor van de eigenaar van de Hedwigepolder, die zegt nog steeds tegen ontpoldering te zijn!

De Minister is ernstig in de fout geschoten met de brief inzake de toepassing rijksprojektenprocedure.( alsof er al ontpolderd moet gaan worden!).

De voorzitter sluit de avond af onder dankzegging voor ieders inbreng.
Hij bedankt de politici hartelijk voor hun aanwezigheid en inbreng en benadrukt nog eens ons standpunt: “Wij zijn tegen verdieping van de Westerschelde. Als er dan toch verdiept moet gaan worden dan onder 2 strikte voorwaarden namelijk dit is de laatste verdieping ooit en geen ontpoldering.”.

Terug


Deel dit