Pleitnota 19 februari 2009

Brief voorzitter 2e Kamer


19 februari 2009
Hoorzitting Tweede Kamer 19 februari 2009

TWIJFEL ONTPOLDERING GROEIT
(Jeffrey Kuterink in PZC, 20 februari 2009)
Er zijn alternatieven.
De neus van het Zeeuwse CDA-Kamerlid Ad Koppejan kleurt steeds roder. Buurvrouw Lia Roefs van de PvdA fluistert hem toe, rustig te blijven. Maar het kost Koppejan zichtbaar moeite. Geïrriteerd als hij is.
Ed Nijpels is aan het woord. De oud-minister van Milieu is voorzitter van de commissie die alternatieven heeft gezocht voor ontpoldering. Als hij om kwart over één begint met het toelichten van zijn rapport, krijgt iedereen die een kwaad woord in zijn richting heeft gesproken onder uit de zak. "U doet of het onze hobby is om te ontpolderen. Dat is niet waar", begint hij. "De minister heeft ons niet gevraagd om ontpolderen uit te sluiten. We moesten zoeken naar alternatieven. Die, dames en heren, hebben we ook gevonden. Maar ze zijn alle duurder en kosten meer agrarische grond. Natuurlijk, Koppejan was naar de hemel gestegen als we een oplossing hadden gevonden. Maar dat hebben we niet. Dat is de naakte waarheid. Dus Koppejan staat weer met twee voeten op de klei."

De Tweede Kamer luistert, maar heeft zijn mening al klaar: Nijpels heeft zijn werk niet goed genoeg gedaan. Een eye-opener voor de Kamerleden is het betoog van advocaat Gerard van der Wal van Houthoff Buruma. "Er is veel ruimte voor lidstaten om in overleg te zien wat passende maatregelen zijn. Het is uitgesloten dat de Europese Commissie maatregelen oplegt." Oftewel: Europa zal Nederland nooit opleggen dat er moet worden ontpolderd. Een suggestie die volgens Kamerleden altijd is gewekt. Van der Wal is klip en klaar over natuurherstel: "Nederland heeft een zware inspanningsverplichting. Maar juridisch is het mogelijk om Europa een pakket van maatregelen te presenteren. Er is meer ruimte dan de commissie Nijpels heeft aangegeven."

De tientallen Zeeuwen op de publieke tribune horen het goed en fluisteren: 'zie je wel'. De Kamer denkt hetzelfde.

Dat alles neemt niet weg dat natuur hersteld moet worden. Tjeu van Mierlo van de Zeeuwse Milieufederatie: "De Westerschelde is het regenwoud van de zee. Het is de kraamkamer van vissen en schelpdieren en het tankstation van vogels op weg naar Siberië en Afrika. Creëren van estuariene natuur is noodzakelijk, anders hou je slechts een bak met water over."

Iedereen onderkent dat, de Kamer incluis. Maar zonder gedwongen ontpoldering. In het door velen geopperde alternatief - het verlagen van het Land van Saeftinge - lijkt de Kamer niet meer te geloven.

Hoewel niet nieuw, tovert waterschap Zeeuws-Vlaanderen een konijn uit de hoge hoed: leg buitendijks schor aan langs de zuidoever van de Westerschelde.

Na de hoorzitting blijkt de Kamer meer dan ooit tegen gedwongen ontpoldering. CDA, PvdA, VVD, SGP en SP roepen eensgezind: 'Kabinet, laat de Hedwige met rust en zoek alternatieven. Want die zijn er.' Het kabinet is nu aan zet.