07 februari 2008
Commissie Nijpels
Persbericht van ministerie van LNV   07-02-2008 

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is voornemens een commissie natuurherstel Westerschelde in te stellen.

Deze commissie gaat onderzoeken of, en zo ja, welke alternatieve natuurherstelmogelijkheden er zijn voor ontpoldering van het Nederlandse deel van de Hertog Hedwigepolder. Dit is onderdeel van de herstelopgave voor de Westerschelde met een omvang van zeshonderd hectare estuariene natuur en betreft de uitvoering van één van de verdragen tussen Nederland en Vlaanderen over de Schelde. Hiermee komt de minister tegemoet aan het verzoek van de Tweede Kamer.

De heer drs. E.H.Th.M. Nijpels is bereid gevonden als voorzitter van deze commissie op te treden. Mevrouw prof. dr. J.M.H. Hulscher en de heren J. Heijkoop, T. Verbree en prof. dr. C.H.R. Heip willen zitting nemen in de commissie. Hiermee heeft de commissie zowel deskundigheid en ervaring op het gebied van bestuurlijke vraagstukken als kennis van het estuariene systeem van de Westerschelde. De commissie brengt uiterlijk 1 november 2008 haar advies uit.

De commissie doet voorstellen in overeenstemming met het plan van aanpak dat Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland heeft vastgesteld voor het estuariene natuurherstel voor het Middengebied. De commissie zal bovendien de aan de Tweede Kamer aangeboden petities en de resultaten van de commissie Maljers betrekken bij haar onderzoek.