01 januari 2015
symposium 2017

Symposium "AANDACHTSPUNTEN VOOR HET WATERBELEID"

Op 28 februari 2017 organiseerde Stichting De Levende Delta (DLD) een symposium "AANDACHTSPUNTEN VOOR HET WATERBELEID". De titel spreekt voor zich. Zeeland heeft veel belang bij een goed waterbeleid niet alleen op korte termijn, maar ook met het oog op de verre toekomst met nog ongewisse kennis over hoeveel waterstijging ons te wachten staat in bijvoorbeeld 2050 of 2100. Ruim 80 bezoekers waren aanwezig in de congreszaal van Waterschap Scheldestromen in Middelburg om te luisteren naar drie interessante lezingen met na afloop een kleine discussie met panelleden o.l.v. Jaap Geleijnse, voorzitter DLD.

  • Ir. Frank Spaargaren, indertijd intensief betrokken bij de bouw van de Oosterscheldekering, hield een inleiding over "Waar moet Zeeland zich op voorbereiden bij een zeespiegelstijging van 1 meter in 2100 ?".
  • Daarna sprak Ing. Frans Koch, van Koch Consultancy Group (Goes en Terneuzen), over "Een stormvloedkering in de Westerschelde vóór 2050?".
  • Tot slot luisterden we naar de presentatie van Ir. Wil Lases over "Het gevaar van de onbegrepen verzilting in Zeeland".

Na een pauze, waarin door een ieder levendig werd gediscussieerd, was er gelegenheid tot vragen stellen aan de panelleden. Het panel bestond uit de sprekers met daarbij gedeputeerde drs. Jo-Annes de Bat en mevrouw Rian de Feijter-de Feijter als lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen.

Tot slot onze hartelijke dank voor de medewerking van Waterschap Scheldestromen.

 Waarom dit symposium met dit onderwerp?

Stichting De levende Delta schreef december 2016 een aanvulling op haar beleidsdocument met de titel: "Zorgen over de Zuidwestelijke Delta". Met dit document reageert DLD op criteria, die de overheid hanteert bij het toetsen van de planvorming voor een goed "waterbeleid". Voor DLD staat duurzaamheid op allerlei gebied centraal. De belangen van natuur, landbouw, visserij, scheepvaart, industrie en recreatie moeten voor de toekomst veilig gesteld worden. DLD’s visie is dat voorkomen moet worden om op niet rationele gronden beslissingen te nemen.  In ’t bijzonder valt te denken aan de thema's waterveiligheid, verzilting, zoet water, natuur en de toekomstvisie op de Zuidwestelijke Delta inclusief de Westerschelde.

presentatie ir. F. Spaargaren