14 februari 2012
Donateursavond 6 maart 2012
UITNODIGING VOOR (DONATEUR)BIJEENKOMST.

Geachte donateur / geadresseerde

Namens het bestuur van Stichting De Levende Delta, tesamen met Red onze Polders, nodig ik u graag uit voor het bijwonen van de openbare (donateur)bijeenkomst die zal plaatsvinden op:

dinsdagavond 6 maart 2012 om 19.30 uur in Vergader- en Congrescentrum De Stenge, Stengeplein 1 in Heinkenszand.

Agenda:
1. Opening.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Korte terugblik op de (donateur)bijeenkomst op 22 februari 2011 en Jaarverslag 2011 (zie
    bijlage).
4. Actualiteiten en  bijzondere aandachtspunten in 2012.
5. Wat verder ter tafel komt / rondvraag.

Daarna krijgen achtereenvolgens de heren Mr. R.J. van der Kluit (Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zeeland) en Ir. I de Vries (senior advisor en specialist marine ecologie bij Deltares) het woord.
Het thema van de inleiding van de heer Van der Kluit is:
"Rijkswaterstaat en de Zuid Westelijke Delta".
De heer De Vries gaat vanuit zijn invalshoek in op:
"Lange termijn perspectieven voor de Westerschelde in de context van klimaatveranderingen en de mogelijkheden van procesherstel".

Wij hopen velen van u te mogen begroeten.
J.J. Geleijnse, voorzitter                J.F.J. Franken, secretaris