Nieuws

24 september 2019

Brief verdroging Provincie Zeeland

09 januari 2013

TROTS op nieuwe folder

Stichting De Levende Delta komt met een nieuwe folder.
Lees 'm goed en geef door, zo veel u kan...

Download de folder

Kering kan op een kier

pzc.nl/zeeuws-nieuws/kering-kan-op-een-kier-daarmee-kopen-we-kostbare-tijd-om-na-te-denken-over-een-nieuw-deltaplan~a67ec5b3/

Laatste actie in de Hertogin Hedwigepolder

Donateursbijdrage 2018 - Let op!!

"Natuurherstel Westerschelde", door Wil Lases

Wil Lases heeft een artikel geschreven over het Natuurherstel van de Westerschelde - februari 2018

Nieuwsbrief 2018

Klik op de link voor de Nieuwsbrief 2018 met een terugblik op 2017.

Symposium "AANDACHTSPUNTEN VOOR HET WATERBELEID"

op 28 februari 2017. Komt allen en bekijk het interessante symposium programma.
Lees ook het artikel "Zorgen over de Zuidwestelijke Delta II" (oorspronkelijk gepubliceerd januari 2016).
DLD maakte december 2016 een recente een update.

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2016

Veel lezenswaardig nieuws in deze Nieuwsbrief van december 2016.

UPDATE: "ZORGEN OVER DE ZUIDWESTELIJKE DELTA II" (DLD visie, opgesteld december 2016)

De Vaste Tweede Kamer Commissie voor Infrastructuur en Milieu behandelt de komende weken (1e helft februari 2016) het thema "Waterbeleid". Er zal in 't bijzonder worden gekeken naar het resultaat van het werk van de Deltacommissaris Wim Kuijken. Stichting De Levende Delta heeft haar visie vastgelegd in "Zorgen over de Zuidwestelijke Delta". Eind januari toegestuurd aan de leden van de Vaste 2e Kamer Commissie en Zeeuwse Kamerleden.


Lezingen over het boek "Dit is mijn hof" van Chris de Stoop

Het nieuwe boek van journalist Chris de Stoop "Dit is mijn hof" werd enige tijd geleden in Nieuwsuur vermeld. (Zie NOS-journaal van 22.00 uur). Hierin vertelt de journalist over het verdwijnen van de boerenstand uit de Hedwigepolder.

Chris de Stoop geeft een aantal lezingen over zijn boek; zie onderstaande data.
2 oktober in de Drukkery in Middelburg om 16 uur.
6 oktober in Porgy en Bess in Terneuzen om 20 uur.
28 oktober in Het Paard van Troje in Goes om 20 uur.

VERSLAG SYMPOSIUM 'SCHELDE-ESTUARIUM IN BEWEGING'.

Op 20 mei 2015 bezochten ruim 100 belangstellenden dit symposium met interessante lezingen en discussie. Kijk verder naar de PowerPopint presentaties via de links. Hieronder 2x een powerpointpresenstatie en via de rode balken de sheets van de presentaties.


Fotoalbum symposium Mei 2015, De Stenge Heinkenzand.

Thema: Schelde-estuarium in beweging (Groeipolders-Verzilting-Strekdammen)


Jaap Geleijnse
Leo Adriaanse
Marcel Taal, programmamanager Estuaria bij Deltares
Wil Lases
Adrie de Kraker

SYMPOSIUM: 20 mei 2015

Komt allen naar het symposium "Schelde-estuarium in beweging" op 20 mei 2015 in DE STENGE, Heinkenszand. Het programma leest u via de link 'Programma Symposium'.

28 november 2014: Reactie van DLD op de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerrak-Zoommeer

Een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu met daarin onze zienswijze op de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerrak-Zoommeer van 28-11-2014.

12 november 2014: Uitspraak Raad van State ......

...... over de ontpoldering van de Hedwigepolder

Een harde tegenslag voor allen die zich om gegronde redenen verzetten tegen (gedwongen) ontpoldering.
De Raad van State heeft, in haar schriftelijke uitspraak van 12 november 2014, de bezwaren die ingediend waren tegen het Rijksinpassingsplan Hedwigepolder van de tafel geveegd. Het onder water zetten van deze mooie en vruchtbare polder is hierdoor een feit.
Het bestuur van Stichting De Levende Delta gaat zich op korte termijn opnieuw verdiepen in de motivatie achter dit besluit, en zich beraden op mogelijkheden om effectuering van dit ontpolderingbesluit alsnog te kunnen voorkomen.

Brief van DLD aan de Raad van State

St. De Levende Delta heeft een brief gestuurd naar Raad van State als reactie op de beantwoording op de zienswijze RIP Hedwigepolder, waarin DLD uitlegt waarom het NIET zinvol is om een beroepschrift in te dienen....

Lees verder...

Inspraakreactie op "Voorontwerp Bestemmingsplan Kustlaboratorium

Stichting De Levende Delta reageert met haar reactie op de plannen voor het Kustlaboratorium, een plan van stichting Het Zeeuws Landschap.
DLD vraagt in haar schrijven om eerst voldoende waarborgen en zekerheden te geven op de door ons genoemde vragen alvorens onomkeerbare en risicovolle stappen te ondernemen.
Verslag DONATEURSAVOND van 4 FEBRUARI 2014

De donateursavond met een lezing door de heer Jan Nathal Rozendaal, Programmadirecteur Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta, werd bezocht door ruim 30 donateurs en belangstellenden. Na een inleiding door de voorzitter van Stichting De Levende Delta, Jaap Geleijnse, kwam Jan Nathan Rozendaal aan het woord. Door zijn vragen aan de aanwezigen wat hun bindt met De Levende Delta en Zeeland ontstond een heel interessante en levendige discussie over aanleg van natuur versus behoud van goed renderend polderlandschap en (on)zinnige wedloop rondom het vraagstuk "ontpolderen".

Via de link kunt u nogmaals de presentatie door Jan Nathan Rozendaal bekijken.

Saeftinghedok: wel of niet gunstig voor de Westerschelde

Wat wil Antwerpen? Zijn de doelen van de Antwerpse haven haalbaar in 2020 gezien de controversies in de Westerschelde problematiek.
Ga naar www.doel2020.org en bekijk het YouTube filmpje "Doel - een vernietiging van een dorp". het filmpje illustreert de gevolgen van het Vlaamse beleid.

SYMPOSIUM - vrijdag 1 maart 2013

Het symposium "Natura 2000: zin en onzin", gehouden op vrijdag 1 maart 2013 in de filmzaal van de Abdijtoren in Middelburg was een groot succes.
De zaal kon 100 deelnemers herbergen met een uitloop naar 105. Ondanks nadrukkelijk verzoek zich van te voren aan te melden, waren er nog velen die de gok hadden gewaagd om toch te komen. Na wat afwachten in onzekerheid over toelating en dankzij het wegblijven van enkele wel aangemelde mensen konden gelukkig alle belangstellenden het symposium bijwonen.

Lees verder...

Een beeldimpressie van het symposium

Foto's gemaakt tijdens het symposium Natura 2000: zin en onzin in Middelburg op 1 maart 2013.


Jaap Geleijnse
Pauze
Ir. A. Geuze
Ir. W.B.P.M. Lases
De heer A. Bosman, VVD 2e kamerlid
De heer B. Feitel, CDA fractie Staten
De heer R. Ruissen, VVD fractie Staten
Het forum panel
De heer H. Maljaars, beleidsmedewerker SGP
Aandachtig publiek in de zaal
Luisteren en meedenken
Mr. H.E. Woldendorp

Onze zienswijze

U kunt onze visie lezen op de Rijksstructuurvisie Grevelingen, Volkerak-Zoommeer.

Rapport Deltares, 17 juni 2011

Het rapport "Natuurherstel in de Westerschelde: De mogelijkheden nader verkend" dat Deltares in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), de Provincie Zeeland en het Waterschap Scheldestromen heeft gemaakt is beschikbaar. Zie "Natuurherstel in de Westerschelde".

Geen twijfel aan het wetenschappelijk karakter van Deltares Rapport.......

De Nieuwsbrief van 20-01-2012 op de site van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Inovatie, vermeldt dat Deltares rapport door experts wordt onderschreven.

Lees verder...

Hedwige toch onder water!

Op 21 december 2012 heert de nieuwe staatssecretaris van Economische zaken, Sharon Dijksma, de Tweede Kamer laten weten dat de Hedwigepolder onder water gaat. Zij liet in commentaren weten dat de Hedwigepolder voor haar geen hoofdpijn dossier gaat worden.

17 juni 2011: HEDWIGE WORDT NIET ONTPOLDERD....

Het kabinet heeft besloten de Hedwigepolder niet onder water te zetten.
Persbericht ministerie ELI

"Hedwige hoeft niet weg", kopt de PZC van vrijdag 1 april 2011

Een 1-april-grap? Nee.
De twee Zeeuwse natuurorganisaties De Zeeuws Milieufederatie (ZMF) en Het Zeeuws Landschap (HZL) verzetten zich niet langer tegen de ontpoldering van de Hedwigepolder.
Zie verder het NOS nieuws artikel van 31 maart 2011.

Lees de reactie van DLD op het Regeerakkoord "Vrijheid en Verantwoordelijkheid"

Een brief gericht aan het ministerie van Algemene Zaken, d.d. 20-10-2010.

Lees verder...


Deel dit